ברוכים הבאים לאתר 2SCHOOL.CO.IL (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י עופר סיון (ת.ז.: 060405578) ובאי כוחו  (להלן: “מנהל האתר”) ומיועד לגולשים באתר (להלן "המשתמש"). האתר משמש כפלטפורה פרסומית לעסקים שיש להם מוצרים עבור בתי הספר.

 1. כללי

  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המשתמש, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

  3. מנהל האתר רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.

  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

  6. מנהל האתר עושה כמיטב יכולתו להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

  8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא יחייב את מנהל האתר.

  9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

  10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

  11. השימוש באתר זה מותר לכל אדם שהינו בגיר, כשיר משפטית, אינו חסוי, אינו מוגבל בכל דרך ויכול לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. מנהל האתר מסיר מעצמו אחריות לכל נזק שיגרם בגין שימוש באתר על ידי אדם שאינו עונה להגדרה זו.

  12. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי מנהל האתר הוא המועד הקובע לכל דבר.

 1. הגבלת אחריות

  1. מנהל האתר מסיר מעצמו אחריות על כל פעילויות גולשים באתר שנעשית באופן בלתי חוקי ו/או במטרה לגרום לנזק לאתר או לגולשים האחרים בו.

  2. מנהל האתר יעשה כל מאמץ על מנת להפעיל את האתר בצורה תקינה, אך אינו מתחייב שהשירות בו לא יופרע ע"י בעיות טכניות כגון תקלות בחומרה ו/או בתוכנה ו/או הפרעות בחיבור לרשת האינטרנט.

  3. מנהל האתר לא ישא באחריות לתוכן שיווקי או פרסומי כלשהו ו/או לכל שימוש לרעה שנעשה באתר .

  4. אין אחריות מנהל האתר על מהימנות או תוכן הקישורים באתר לאתרים או אפלקציות אחרות.

 1. פרסום באתר

  1. אין לפרסם כל תוכן פוגעני, פורנוגרפי, מפלה או כל מידע מסוג שאינו הולם, וכן אין להטמיע מגורם שלישי (יוטיוב, פייסבוק וכדו') תכנים אלו.

  2. אין באחריות מנהל האתר לפקח, לוודא, לשמור, לפרסם, או כל פעולה שהיא על התוכן המפורסם בו. כולו נעשה על דעת המפרסם, ולאתר אין כל אחריות עליו.

  3. אין לפרסם תמונות של פנים של ילדים קטנים מגיל 18 מבלי אישור הוריהם .

  4. מתפקידו של המשתמש בפרסומי האתר לבחון את הפרסום ולא להאמין למידע המפורסם, כיוון שהוא אינו בפיקוח (כנ"ל)

  5. אין באתר פיקוח על זכויות יוצרים של התוכן או התמונות, או כל מידע אחר בו, ולכן כל פרסום מסוג שהוא נעשה על דעת המפרסם והוא יוסר במידה ותתקבל תלונה מצד כל גורם שלישי, וכל תלונה משפטית תחול על המפרסם, ללא קשר לאתר.

  6. באפשרות בעל האתר למחוק, או לשנות כל מידע, והוא לא מחוייב כלפי המפרסם. השימוש באתר נעשה תחת השימוש הסביר ועל פי דעת בעל האתר, לכן כל סטייה משיקול בעל האתר - דעתו של בעל האתר היא קובעת.

 1. זכויות יוצרים

  1. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בתוכן שבאתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת מראש ובכתב מטעם מנהל האתר.

  2. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (iFrame), גלויה או סמויה.

  3. זכויות מנהל האתר חלות על המידע שיש באתר ועל כל האלמנטים שפותחו באתר, כולל הקוד.

 1. הרשמה לאתר

  1. על מנת לבצע פרסום של מוצרים על המשתמש להירשם באתר  באמצעות טופס הרשמה מקוון.

  2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המשתמש”).

  3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המשתמש לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.

  4. בעת הרישום באתר על המשתמש להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המשתמש את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.

  5. בעתיד אם וכאשר יבקש המשתמש לפרסם מוצרים נוספים, יזוהה המשתמש לפי שם המשתמש והסיסמא שבחר.

  6. פרטי המשתמש יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המשתמש בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.

  7. מנהל האתר רשאי מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

  8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר יהא רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. שימוש באתר באופן לא סביר, או לא תואם את כוונת ומטרת האתר .

   2. הצפה או הספמה של האתר בתכנים דומים, חוזרים, שיווקים מדי או מטרידים .

   3. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

   4. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

   5. מסירת פרטים שגויים במתכוון;

   6. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

   7. כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. סודיות ופרטיות

  1. כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר.

  2. בעל האתר לא יעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת מציעי העסקה, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

  3. למרות האמור לעיל, מנהל האתר יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מנהל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

  4. מנהל האתר יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

  5. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות מנהל האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר.

  6. מנהל האתר יהא רשאי לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

  7. בקיום מקרים שאינם בשליטת מנהל האתר ו/או הנובעים מכח עליון, מנהל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המשתמש עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 1. דין ושיפוט

  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

  3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

s